آموزش کار

بعد از ثبت نام، شما میتوانید به سایت خود بازدید ارسال کنید. پس از آن شما می توانید یا با بازدید یا با خرید بسته به ترافیک سایت خود بیافزایید.

آموزش کار ?

  • اضافه کردن وب سایت

    ارسال وب سایت خود را برای دریافت آماده .

  • کسب امتیاز

    سازمان دیده بان وب سایت دیگران به کسب امتیاز.

  • دریافت بازدید کننده رایگان

    هنگامی که به شما امتیاز - آنها را تماشا خواهد کرد شما .